Library Picture

RECORD DETAIL
Back To Previous  

Title การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
Edition
Call Number
ISBN/ISSN
Author(s) พิชชา สกนธวัฒน์ - Personal Name
Subject(s) สามัญ
ภาษาอังกฤษ
Classification กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Series Title
GMD Text
Language Thai
Publisher
Publishing Year 2547
Publishing Place
Collation
Abstract/Notes การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ได้มีความรู้ความสามารถในการออกเสียงงคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง รวมทั้งยังต้องการให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น และยังมีความสามารถสะกดคำศัพท์ได้ด้วยตนเองทำให้มีความถาวรในการจำคำศัพท์มากยิ่งขึ้นไปด้วยโดยใช้กิจกรรมการถ่ายเสียงพยัญชนะหรือสระภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย มีการใช้กิจกรรมการฝึกสะกดคำศัพท์จากบัตรคำที่ผู้วิจัยเตรียมไว้ให้ผู้เรียนได้ฝึก รวมทั้งการลงมือทำแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการพัฒนาด้านการเรียนรู้ตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษตามทักษะกระบวน การเขียน โดยผู้วิจัยได้จัดทำการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน รวมทั้งทำการคิดวิเคราะห์ผลคะแนนโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละจากการศึกษาปรากฏว่า จากการทดสอบจากทักษะการเขียนและการอ่านคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ และทำแบบฝึกหัดทุกชุดที่กำหนดให้นั้น ทำให้นักเรียนมีความรู้ ความจำ และสามารถทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ดียิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
Specific Detail Info
Image
File Attachment
LOADING LIST...
Availability
LOADING LIST...
  Back To Previous