Library Picture

RECORD DETAIL
Back To Previous  

Title ผลของกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านที่มีต่อพัฒนาการทางภาษาด้านการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Edition
Call Number
ISBN/ISSN
Author(s) ดวงสมร ศรีใสคำ - Personal Name
Subject(s) เด็กปฐมวัย
อนุบาล
การพูด
Classification
Series Title
GMD Text
Language Thai
Publisher
Publishing Year 2552
Publishing Place
Collation
Abstract/Notes หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กทุก ๆ ด้าน ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล ส่งเสริมพัฒนาการให้เกิดทักษะ และปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญาอันหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน คือ ความสามารถทางภาษา เด็กขาดทักษะทางภาษา การพูดล่าช้า ทำให้เด็กขาดโอกาสในการปฏิสัมพันธ์ด้วยวาจาเด็กมักจะไม่สามารถสื่อความหมายของสิ่งของเหตุการณ์หรือความรู้สึกได้ ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาด้านการพูด โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้าน เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านที่มีต่อพัฒนาการทางภาษาด้านการพูด กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 10 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกเด็กกลุ่มที่มีปัญหาการพูดล่าช้า เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าแบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นแผนการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาด้านการพูด จำนวน 12 แผน และแบบประเมินความสามารถทางภาษาด้านการพูด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านที่มีต่อพัฒนาการทางภาษาด้านการพูด ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.77/88.33
2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านที่มีต่อพัฒนาการทางภาษาด้านการพูด ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.7558
โดยสรุป ผลของกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านที่มีต่อพัฒนาการทางภาษาด้านการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับใช้ส่งเสริมพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการพูดและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาทักษะทางภาษาด้านต่าง ๆ อีกต่อไป
Specific Detail Info
Image
File Attachment
LOADING LIST...
Availability
LOADING LIST...
  Back To Previous