สร้างเสริมคุณธรรม ก้าวนำการเรียนรู้ ดำรงอยู่อย่างมีความสุข
a1 (4)