วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์
บริหารธุรกิจ

จำนวนนักเรียนที่กำลังศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 223 คน

นักเรียนชั้น ปวช.1 จำนวน 48 คน || ชาย 26 คน | หญิง 22 คน
นักเรียนชั้น ปวช.2 จำนวน 82 คน || ชาย 62 คน | หญิง 20 คน
นักเรียนชั้น ปวช.3 จำนวน 93 คน || ชาย 69 คน | หญิง 24 คน

**ข้อมูล ปีการศึกษา 2567
นักเรียนชาย

00000

นักเรียนหญิง

00000

ข่าวสาร