วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์
บริหารธุรกิจ

จำนวนนักเรียนที่กำลังศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 252 คน

นักเรียนชั้น ปวช.1 จำนวน 85 คน || ชาย 63 คน | หญิง 22 คน
นักเรียนชั้น ปวช.2 จำนวน 93 คน || ชาย 69 คน | หญิง 24 คน
นักเรียนชั้น ปวช.3 จำนวน 74 คน || ชาย 54 คน | หญิง 20 คน

**ข้อมูล ปีการศึกษา 2564
นักเรียนชาย

00000

นักเรียนหญิง

00000

ข่าวสาร