คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาCคิม ฟุก: บาดแผลแห่งสงครามประดับไว้ในโลกาภูมิศาสตร์กายภาพ เล่ม1เรียนรู้ระบบเน็ตเวิร์กจากอุปกรณ์ของCisco ภาคปฏิบัติComputer Organization and ArchitectureData and Computer Communicationsคำถาม-คำตอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม38คำถาม-คำตอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม32คุณธรรม จริยธรรม สามัคคีธรรม ตามแนวทางพระพุทธศาสนา


การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC)

การสืบค้นแบบง่าย (Basic Search)

สืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดโดยใส่คำค้นที่ต้องการ

สืบค้นโดยจำกัดการค้น :

ประเภททรัพยากรห้องสมุด สถานที่จัดเก็บ
เลือกทั้งหมด
สื่อสิ่งพิมพ์
สื่อโสตทัศน์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เลือกทั้งหมด
คู่มือครู
คู่มือเตรียมสอบ ม.ต้น
คู่มือเตรียมสอบ ม.ปลาย
สื่อโสตทัศน์/อิเล็กทรอนิกส์
หนังสือทั่วไป
หนังสือนวนิยาย
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือภาษาจีน
หนังสือภาษาอังกฤษ
หนังสือเรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก/เยาวชน
หนังสืออ้างอิง
หนังสืออาเซียน


ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมโดย
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง